Regulamin Forum serwisu Koty.pl

I.              Informacje ogólne

1.             Forum serwisu Koty.pl (dalej „Forum”) jest prowadzone przez Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 36, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000332117, NIP 5272605346, Regon 14191156000000, kapitał zakładowy 1200000 PLN (dalej „Petstar” lub „Właściciel”).

2.             Na potrzeby kontaktu z Użytkownikami udostępniamy adres e-mail:
redakcja@koty.pl

3.             Forum serwisu Koty.pl umożliwia miłośnikom kotów wymianę informacji i opinii. Zapewnia również możliwość zamieszczania linków oraz własnych zdjęć i filmików Użytkowników.

4.             Forum serwisu Koty.pl jest prowadzone bezpłatnie.

II.           Korzystanie z Forum, zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.             Przeglądać Forum (poza ewentualnymi elementami dostępnymi tylko dla zarejestrowanych Użytkowników) mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

2.             Do korzystania z Forum (zamieszczania własnych komentarzy, doceniania komentarzy innych osób, czy obserwowania wybranych wątków) konieczne jest zarejestrowanie się na Forum.

3.             Rejestracja wymaga podania nazwy, pod którą Użytkownik chce występować (przyszły nick), wybranego hasła i adresu e-mail, na który zostanie wysłany mail aktywacyjny, a także akceptacji regulaminu. Rejestracja jest zakończona w momencie aktywacji konta przez Użytkownika (kliknięcie linku w wiadomości e-mail, wysłanej do nowego Użytkownika zaraz po poprawnej rejestracji, na podany adres). Od tego momentu Użytkownik może korzystać z Forum.

4.             Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, usuwając konto. Każdy Użytkownik ma tę możliwość udostępnioną w swoim panelu.

5.             Właściciel może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych, jeżeli zajdzie potrzeba zamknięcia Forum. Może też rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z Użytkownikiem, korzystającym z bezpłatnych usług, który łamie prawo lub regulamin.

6.             W konsekwencji usunięcia konta, nazwa Użytkownika oraz jego hasło dostępu ulegają dezaktywacji.

7.             Właściciel może zarchiwizować dane gromadzone w ramach Forum, zgodnie z wymogami prawa.

8.             Usunięcie konta nie oznacza automatycznego usunięcia danych osobowych Użytkownika ze zbioru danych przetwarzanego przez Właściciela. Po usunięciu lub zablokowaniu konta, Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkowników Forum w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
a) dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Forum,
b) wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z Forum.

III.        Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Petstar sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (0-020) przy ul. Chmielnej 36. Udostępnienie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale jest konieczne do realizacji usług. Dane będą wykorzystywane w celu realizacji usług. Dodatkowo, jeżeli udzielicie Państwo na to odrębnej zgody, dane będą mogły być wykorzystywane również w celu wysłania własnego newslettera lub wysyłania przez nas informacji dotyczących ofert naszych partnerów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

IV.        Wymagania techniczne korzystania z Forum

1.             Aby korzystać z Forum, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer (smartfon) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.

2.             Korzystanie z usług udostępnianych przez Forum wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: dostęp do poczty elektronicznej.

3.             Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Forum należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Forum wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.

4.             Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Właściciela do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący: umożliwienie logowania do Forum (ciasteczka sesyjne), prowadzenie statystyki odwiedzin Forum, spersonalizowanie treści na Forum do potrzeb Użytkownika, ułatwienie nawigacji na Forum. Szczegółowe informacje na temat ciasteczek zawiera Polityka cookies.

5.             Forum jest bezpłatne, ale ponieważ jest umieszczone w Internecie, to dodatkowym kosztem, jaki Użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem z Forum, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Forum, którego wysokość może być zależna od czasu trwania połączenia lub ilości przetransferowanych danych, zgodnie z taryfą stosowaną przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.

V.           Zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym

1.             Korzystając z Forum, Użytkownik nie może łamać prawa, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów. Obowiązuje go również zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.             Użytkownikom zabrania się upowszechniania za pomocą Forum materiałów:

a)      zawierających treści wulgarne lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;

b)      zawierających groźby lub propagujących nienawiść;

c)      naruszających prawa osób trzecich;

d)     dokuczliwych;

e)      zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;

f)       zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);

g)      zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały, w których skład wchodzą wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

h)      zawierających treści erotyczne i pornograficzne;

i)        zawierających przekazy reklamowe;

j)        stanowiących spam (wiadomości o charakterze komercyjnym lub nadmierną liczbę powtarzalnych wiadomości).

3.             Właściciel może usunąć treści niezgodne z prawem lub regulaminem (moderacja) oraz przyznać ostrzeżenie lub zablokować bezpłatne konto Użytkownika naruszającego prawo lub regulamin.

VI.        Prawo autorskie – dotyczy materiałów, które spełniają wymogi uznania ich za przedmiot prawa autorskiego lub praw pokrewnych.

1.             Udostępniając materiały na Forum, Użytkownik oświadcza, że:

a)      posiada uprawnienia do upowszechniania tych materiałów,

b)      ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich,

c)      posiada wymagane prawem zezwolenia od osób, których wizerunki (bądź prace chronione prawem autorskim) umieszcza w swoich materiałach (zdjęcia, filmy),

d)     wyraża zgodę na automatyczną modyfikację zdjęć przez Właściciela Forum bez ich istotnej zmiany (zautomatyzowaną systemowo, np. tworzenie miniatur).

2.      Właściciel pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż zamieszczając treści w Internecie decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi Użytkowników.

3.             Korzystanie z Forum nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych.

4.             W odniesieniu do treści i utworów znajdujących się na Forum, Właściciel udziela Użytkownikom na okres niezbędny do korzystania z Forum, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji na Forum.

5.             Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Forum, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Forum, bez wyraźnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).

6.             Użytkownik, udostępniający materiały na Forum, udziela innym Użytkownikom na okres niezbędny do korzystania z Forum, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji na Forum.

7.             Użytkownik, udostępniający materiały na Forum, udziela Właścicielowi na czas nieokreślony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w celach niezbędnych do prowadzenia Forum oraz jego promocji. Licencja obejmuje też prawo wykorzystania materiałów udostępnionych przez Użytkownika do promocji Forum i jego serwisu, w postaci „zajawek” materiałów opublikowanych na Forum umieszczanych w innych serwisach, takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram a także w serwisach internetowych prowadzonych przez Petstar.

8.             Wypowiedzenie licencji prawnoautorskiej (o którym mowa w art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) może być przesłane Właścicielowi mailem (redakcja@koty.pl) lub pocztą (Petstar sp. z o.o. ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa).

 

VII.     Ochrona danych osobowych

1.         Administratorem danych jest Petstar sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 36 w Warszawie. Dane będą wykorzystywane w celu świadczenia usług za pomocą Forum, a w przypadku wyrażenia odrębnych zgód także do przesyłania newslettera lub ofert Partnerów serwisu. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom. Podanie danych i wyrażenie zgód jest dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych i prawo do ich poprawiania, które może samodzielnie zrealizować za pomocą panelu użytkownika.

 

2.         W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Forum w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Forum usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji Użytkownika na Forum jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Forum w wersji dostępnej dla zarejestrowanych użytkowników.

VIII.  Procedura rozpatrywania reklamacji

1.             Reklamacje dotyczące korzystania z Forum mogą być składane Właścicielowi na adres e-mail redakcja@koty.pl lub pisemnie, na adres Właściciela.

2.             W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który Użytkownik ją składał i co jest przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji pisemnych potrzebny jest również adres do kontaktu. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 14 dni i przesłana tą samą drogą.

3.             W przypadku braku akceptacji, przez zgłaszającego reklamację, stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku a w przypadku braku sprzeciwu ze strony przedsiębiorcy – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

IX.        Postanowienia końcowe

1.             Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawieranych od dnia 30.08.2017 r.

2.             Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Petstar sp. z o.o. ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa, mail redakcja@koty.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Ponieważ Forum jest bezpłatne, kwestia płatności jest bezprzedmiotowa.

USTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, formularz nie jest obowiązkowy)

- Adresat: Petstar sp. z o.o. ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa, mail redakcja@koty.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Media społecznościowe

Dodaj nas